Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Aktualności
16-12-2016

Praca wakacyjna dla studentów i pełnoletnich uczniów w Niemczech w 2017 roku

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów i uczniów w Niemczech na okres wakacji – lato 2017r. Oferta nie posiada limitu podań. Zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją określającą zasady zatrudnienia studentów/uczniów polskich na okres wakacji w Niemczech -  lato 2017 roku o zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

 • studenci uczelni wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2017 r. ;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem liceów ogólnokształcących, w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2017r. ;
 • deklarują  dobrą znajomość języka niemieckiego;
 • deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji;
 • nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  (ubiegający się o pracę, którzy  chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę).

               

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2017" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez studenta na pierwszej stronie "Bewerbung 2017";
 • 1  egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung"   z pieczątką nagłówkową uczelni lub szkoły oraz podpisem   i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech   wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschaftigung in Deutschland fur auslandische Studenten, Stand: Juni 2016”              
 • studenci/uczniowie,  którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

 

UWAGA:

 • Student/uczeń zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego; ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni;
 • Podanie "Bewerbung 2017" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce - dwustronnie   (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone);
 • Studenci/uczniowie, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą jednocześnie ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów/uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i  przez  pracodawcę zostaną odrzucone;
 • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość  studentów/uczniów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia;
 • Każdy student/uczeń musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschaftigung in Deutschland fur auslandische Studenten, Stand: Dezember 2014”.             

 

Nie będą akceptowane:

 • dokumenty bez stempla uczelni
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono stemplem uczelni
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:

 • Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 • Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 • Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 • Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 • Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 • Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
 • Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

 

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów/uczniów zostaną przesłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2017 r. Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z podjęciem zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

 

Składanie podań studentów/uczniów z terenu woj. podkarpackiego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa-Kuli 20   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2017r. (decyduje data wpływu dokumentów do WUP).

 

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 17 85 09 203.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Podanie "Bewerbung 2017"  
 2. Zaświadczenie o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung"
 3. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie zawierające informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów
 5. Informacja dla studentów „Ferienbeschaftigung in Deutschland fur auslandische Studenten, Stand: Juni 2016”                                                

 

 

Sekcja ds. Karier Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
bud. V, pok. V-A.416